За трета поредна година - спечелен проект по програма "Еразъм +"

За трета поредна година - спечелен проект по програма "Еразъм +"

За трета поредна година - спечелен проект по програма "Еразъм +"

Проект „Да приобщим различните деца“ по европейска програма Еразъм +.

Цели:

- подобряване знанията и уменията на екипа за работа в приобщаващо образование;

- повишаване на компетенциите на учителите и персонала за работа с деца със СОП;

- подобряване на качеството на образователния процес чрез засилено транснационално сътрудничество между партньорски образователни институции;

- въвеждане на иновативни подходи;

- квалификация и подобряване на езиковите умения на учителите;

- получаване на знания за други образователни системи ;

- нови контакти, които ще ни мотивират в дейности по други проекти и по eTwinning проекти ;

-изграждане на нов модел екипност; повишаване на екипната култура;

-престиж за детската градина и формиране конкурентно -устойчива среда, чрез дейности извън държавните образователни изисквания;

След основен задълбочен анализ и дефиниране на нуждите на екипа по области беше създаден плана на мобилностите. Опитахме се да намерим курсове, които ще обогатят знанията и уменията на участващите по темите,заложени в нашите цели от една страна, и усъвършенстване на английски език от друга.

Първата мобилност е в Италия - Identifying Barriers to Learning – A Special Educational Needs.Този курс разглежда разстройства на аутистичния спектър и дава на участниците по-голямо разбиране за идентифициране на характеристиките на аутизма, независимо дали в образователна среда или в дома.

Втората мобилност е - Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminars in NORWAY.Този структуриран курс ефективно комбинира педагогически посещения в училища / институти, семинари и кръгли маси. Участниците ще се радват на възможности да се срещнат и да общуват с учители, директори или главни учители.