Важно съобщение

Важно съобщение

Важно съобщение

Важно съобщение за всички родители! Моля, прочетете заповедта на г- жа  Котупанова- Директор на ДГ"Буратино".

ДГ „БУРАТИНО”, ГР. БОЖУРИЩЕ, УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” №17

02/9932907, 0879886887

 

 

ЗАПОВЕД
 

№40/15.10.2021г.

гр. Божурище

 

На основание Заповед №РД-405/15.10.2021г. на кмета на община Божурище и във връзка с противоепидемичните мерки, въведени със Заповед №РД-01-748/02.09.2021г. и Заповед №РД-01-743/31.08.2021г. на Министъра на здравеопазването, Заповед №РД-01-534/11.10.2021г. на РЗИ – София област

НАРЕЖДАМ:

1. Считано от 18.10.2021г. до 22.10.2021г., вкл., да бъдат преустановени посещенията на децата в ДГ „Буратино”, гр. Божурище.

2. Считано от 18.10.2021г. до 22.10.2021г., вкл., да бъде преустановена работата на  ДМК към ДГ „Буратино”, гр. Божурище.

3. От 15.10.2021г. да бъде извършена цялостна дезинфекция на всички помещения и прилежащи площи на детската градина, като такава дезинфекция бъде извършена и непосредствено преди възстановяване работата на детското заведение от 25.10.2021г.

4. За горепосочения период педагогическите специалисти да провеждат дистанционно обучение с децата от ДГ „Буратино”.

5. Работещите в ДГ „Буратино”, гр. Божурище (педагогически и непедагогически персонал) с отрицателен резултат, стриктно да спазват всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед на министъра на здравеопазването, с цел ограничаване на разпространението на вируса на територията на цялата община.

6. Персоналът, работещ в кухнята към детската градина, да ползва болничен за карантина като контактни лица.

7. На 15.10.2021г. до края на работния ден педагогическия персонал да уведоми родителите на всички деца от ДГ „Буратино” за настоящата заповед.

Заповедта да се съобщи на всички служители в ДГ „Буратино”, гр. Божурище за сведение и изпълнение.

За информиране на родителите същата да се публикува на сайта на детската градина, на информационните табла и входовете по групи.

 

Директор:

Петрана Котупанова